Podmínky členství
Bakarta Klubu

Registrovaný držitel Bakarty (dále jen „držitel karty“ ) je oprávněn využívat všech výhod Bakarta klubu („Věrnostní program Bakarta“). Držitelem Bakarty se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která řádně a pravdivě vyplní požadované osobní údaje v registračním formuláři a zaplatí poplatek 49,- Kč. Karta je nepřenosná a držitel musí kartu při platbě použít. Věrnostní program Bakarta klubu zastřešuje společnost Coloseum Restaurants, s.r.o., sídlem Na Poříčí 16, Praha1, IČ 6915797 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit pravidla a podmínky členství věrnostního programu Bakarta a výši a formu všech bonusů, včetně slev, k němu se vážících.
PRINCIP VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BAKARTA - PODMÍNKY ČLENSTVÍ:
Držitel Bakarty získává 1 bod za každých utracených a zaplacených 100,- Kč v restauracích Pizza Coloseum. Body mu budou automaticky načteny při platbě, pokud zároveň použije Bakartu. Zpětně mu nemohou být body načítány. Aktuální celková výše (zůstatek) bonusů se zobrazí na účtence nebo kliknutím na odkaz na této stránce – Kolik mám bodů? Výši bonusů zjistíte i na bakarta@bakarta.cz Čerpání bonusů lze provést přes klientské centrum – Tereza Brejníková, tel: +420 702 229 265 nebo na bakarta@bakarta.cz, některé odměny lze vybírat i přímo v restauracích Coloseum. Přehled aktuálně nabízených odměn a procentuálních slev najdete na našem webu v sekci Bakarta. Společnost Coloseum Restaurants, s.r.o. si vyhrazuje právo bonusy - odměny a systém odměňování kdykoli měnit, doplňovat nebo rušit a informovat o tom na svých webových stránkách, přičemž změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách. Na bonus nebo jiné odměny v rámci věrnostního programu není právní nárok. Poskytované slevy a výhody nabízené v rámci věrnostního programu nelze sčítat ani uplatnit současně s jinými poskytovanými výhodami, pokud není výslovně stanoveno jinak. Získané bonusy nejsou převoditelné, nelze je vyplatit v hotovosti, dědit ani jakkoli s nimi nakládat. K vydání karty neexistuje právní nárok, a proto nemůže být její vydání vymáháno soudní nebo jinou cestou. Škody způsobené nevydáním karty nemohou být uplatňovány k získání náhrady.
ZÍSKÁVÁNÍ BONUSŮ:
Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme mailem nebo telefonicky. Kontakt: Alena Kočárková bakarta@bakarta.cz tel. +420 606 044 763 Uvítáme všechny Vaše připomínky a nápady. Těšíme se na Vás!
KONTAKT:
Bakartu obdrží řádně registrovaný zájemce po zaplacení částky 49 Kč v kterékoli restauraci Coloseum nebo při registraci on line na dobírku poštou (+ 85 Kč za dobírku). Bakarta slouží k evidenci plateb a nasbíraných bonusových bodů jednotlivých členů. Držitel Bakarty má nárok na výhody vyplývající ze členství ve věrnostním klubu aktuálně uvedené v sekci Bakarta/Informace na www.coloseum.cz (www.bakarta.cz) Bakarta je nepřenosná, není-li individuelně dohodnuto jinak. Využít slevy a stejně tak načíst body lze jen tehdy, pokud při platbě účtu svoji kartu držitel fyzicky použije, a to načtením čipu. Není možné načíst Bakartu čárovým kódem. Není možné načítat body a uplatňovat slevy zpětně a dodatečně. V případě platby stravenkami se sleva na Bakartě snižuje o 5 %. Při koupi dárkových poukazů v restauraci se body na Bakartu nepřičítají. Teprve při použití voucherů k platbě se body načtou tak jako při platbě hotovými penězi. Nasbírané body propadají když od poslední návštěvy v členských restauracích uplynul více než 1 rok. V případě, že od poslední Vaší návštěvy v členských restauracích uplynuly 2 roky a více, stává se Bakarta automaticky neplatnou. Zastavené členství lze na základě požadavku znovu obnovit s duplicitní kartou. V případě ztráty nebo odcizení Bakarty získáte duplikátní kartu stejným způsobem jako původní – registrací on line nebo v některé z restaurací Coloseum a zaplacením částky 49,- Kč. Vaše body z původní Bakarty Vám budou na nový účet automaticky převedeny – stačí poznamenat, že se jedná o „Náhradu“ karty.
KARTA:
Informace o změně podmínek věrnostní program „Bakarta“ a změnách ve zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením EU – GDPR Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků se smluvně danou povinností mlčenlivosti. Naše firma jako správce osobních údajů využívá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky ochrany osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Osobní údaje osob mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů. Chceme být důvěryhodným a transparentním partnerem a proto s osobními údaji neobchodujeme. Osobní údaje do třetích zemí nepředáváme. K ochraně osobních údajů každoročně provádíme bezpečnostní audit externím auditorem. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde V naší firmě jsme vůči Vám otevření, a proto chceme, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme na základě našeho smluvního vztahu nebo Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, kontaktní údaje (číslo na mobil, e-mailová adresa), u podnikatele a OSVČ DIČ. Jde o údaje získané přímo od Vás elektronickou cestou za účelem poskytování našich služeb včetně ponechání v databázi klientů na dobu 50 let a dále pak, pokud dáte výslovný souhlas, i k marketingovým účelům. Takový souhlas pro účely přímého marketinku pak můžete kdykoli bezplatně vzít zpět. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování můžete podat námitku na bakarta@bakarta.cz Vznesení takové námitky pak bude znamenat okamžité ukončení zpracování těch osobních údajů, které se přímého marketingu týkají. Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům pro skupinu společností COLOSEUM RESTAURANTS, s.r.o., IČO:62915797. Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů ode dne 25.5.2018, kdy vstupuje v účinnost nové Nařízení EU pro zpracování osobních údajů (GDPR). Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, který jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání našich služeb, nebo dokud jej neodvoláte. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách (zde pak bude uvedena existence práva podat stížnost u dozorového úřadu, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování).
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: