gdpr

Informace o změně podmínek věrnostní program „Bakarta“ a změnách ve zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením EU - GDPR

Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, 
protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců 
a spolupracovníků se smluvně danou povinností mlčenlivosti. Naše firma jako správce osobních údajů využívá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné 
záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky ochrany osobních údajů 
a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Osobní údaje osob mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv 
a povinností správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

Chceme být důvěryhodným a transparentním partnerem a proto s osobními údaji neobchodujeme. Osobní údaje do třetích zemí nepředáváme. 
K ochraně osobních údajů každoročně provádíme bezpečnostní audit externím auditorem. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde

V naší firmě jsme vůči Vám otevření, a proto chceme, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. 
Údaje, které budeme na základě našeho smluvního vztahu nebo Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, 
datum narození, kontaktní adresu, kontaktní údaje (číslo na mobil, e-mailová adresa), u podnikatele  a OSVČ DIČ. 
Jde o údaje získané přímo od Vás elektronickou cestou za účelem poskytování našich služeb včetně ponechání 
v databázi klientů na dobu 50 let a dále pak, pokud dáte výslovný souhlas, i k marketingovým účelům

Takový souhlas pro účely přímého marketinku pak můžete kdykoli bezplatně vzít zpět.

Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování můžete podat námitku na bakarta@bakarta.cz

Vznesení takové námitky pak bude znamenat okamžité ukončení zpracování těch osobních údajů, které se přímého marketingu týkají.

Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, 
nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům
pro skupinu společností COLOSEUM RESTAURANTS, s.r.o., IČO:62915797.
Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů ode dne 25.5.2018, kdy vstupuje v účinnost nové 
Nařízení EU pro zpracování osobních údajů (GDPR). Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, 
který jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. 
Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání našich služeb, nebo dokud jej neodvoláte. 
Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách 
(zde pak bude uvedena existence práva podat stížnost u dozorového úřadu, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování).